Algemene voorwaarden WordPress Website Beheer

  1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende termen met de volgende betekenissen gebruikt:

a. WebsiteNU: de eenmanszaak die de website wordpress-website-beheer.nl beheert en WordPress website beheerdiensten aanbiedt.

b. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van WordPress Website Beheer.

c. Diensten: de diensten die WordPress Website Beheer aanbiedt, waaronder maar niet beperkt tot website beheer, onderhoud en optimalisatie.

  1. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die WordPress Website Beheer aanbiedt en op alle overeenkomsten die tussen WordPress Website Beheer en de klant worden gesloten.

  1. Offertes en overeenkomsten

a. Alle offertes van WordPress Website Beheer zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders vermeld.

b. Een overeenkomst tussen WordPress Website Beheer en de klant komt tot stand op het moment dat de klant akkoord gaat met de offerte van WordPress Website Beheer.

c. WordPress Website Beheer is gerechtigd om een overeenkomst met de klant te weigeren of te ontbinden indien blijkt dat de klant onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.

  1. Prijs en betaling

a. De prijzen van de diensten van WordPress Website Beheer staan vermeld op de website wordpress-website-beheer.nl.

b. Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

c. Alle facturering vindt plaats per e-mail.
De eerste betaling zal plaatsvinden nadat de klant de inlogcodes heeft toegezonden.
De betalingstermijn van alle facturen is 14 dagen.
De betalingstermijn van de eerste herinnering is 7 dagen.
De betalingstermijn van de tweede herinnering is 3 dagen.d. Bij niet tijdige betaling is de klant in verzuim en is WordPress Website Beheer gerechtigd om de dienstverlening op te schorten of te beëindigen.

Indien na het verlopen van de betalingstermijn van de tweede herinnering nog geen betaling ontvangen is, wordt de toegang tot de website geblokkeerd en wordt het beheer van de website opgeschort totdat de achterstallige factuur is voldaan. De kosten voor het weer beschikbaar maken van de website of webshop zijn €25,00.

  1. Duur en opzegging

a. De overeenkomst tussen WordPress Website Beheer en de klant wordt aangegaan voor de duur van een jaar.

b. De overeenkomst wordt na afloop van de looptijd automatisch verlengd voor een periode van een jaar, tenzij de klant de overeenkomst schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

c. WordPress Website Beheer is gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen indien de klant zich niet houdt aan deze Algemene Voorwaarden of indien er sprake is van ernstige wanprestatie.

  1. Aansprakelijkheid

a. WordPress Website Beheer is niet aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt als gevolg van het niet beschikbaar zijn van de website of enige andere storing of onderbreking van de dienstverlening.

b. WordPress Website Beheer is niet aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt als gevolg van het niet of niet tijdig uitvoeren van werkzaamheden,tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld van WordPress Website Beheer.

c. De aansprakelijkheid van WordPress Website Beheer is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat de klant heeft betaald voor de betreffende dienstverlening.

d. WordPress Website Beheer is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en gemiste besparingen.

  1. Intellectuele eigendom

a. Alle intellectuele eigendomsrechten op de website en de diensten van WordPress Website Beheer berusten bij WordPress Website Beheer.

b. De klant verkrijgt slechts een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht op de diensten van WordPress Website Beheer.

c. Het is de klant niet toegestaan om de diensten van WordPress Website Beheer te kopiëren, te verveelvoudigen, aan te passen, te distribueren of op enige andere wijze te gebruiken of openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WordPress Website Beheer.

  1. Privacy

a. WordPress Website Beheer verwerkt persoonsgegevens van de klant conform de geldende privacywetgeving.

b. De klant geeft bij het aangaan van de overeenkomst toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens door WordPress Website Beheer ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.

c. WordPress Website Beheer zal de persoonsgegevens van de klant niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of op grond van een wettelijke verplichting.

  1. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

a. Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten tussen WordPress Website Beheer en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

b. Geschillen tussen WordPress Website Beheer en de klant zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

  1. Slotbepalingen

a. Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar is, blijven de overige bepalingen van kracht.

b. Partijen zullen in dat geval overleg voeren teneinde een nieuwe bepaling overeen te komen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

c. Deze Algemene Voorwaarden kunnen door WordPress Website Beheer te allen tijde worden gewijzigd. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen op de website wordpress-website-beheer.nl worden gepubliceerd. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die na publicatie van de gewijzigde Algemene Voorwaarden worden afgenomen.

 

Claim de gratis website Check

Wil jij weten hoe jouw website of shop er voor staat en hoe deze scoort op basis van de voorwaarden van Google?

Aarzel niet en meld je vandaag nog aan.

Gratis website check
Je website goed gevonden door google met de service van Wordpress website beheer

Heb jij een website, maar heb je moeite met het onderhouden?

Ontdek het gemak van het laten onderhouden van je website

Betere prestaties van je website

De toegankelijkheid van je website verhoogd

Betere SEO op je website

Je website ziet er weer goed uit op alle schermen

Maatwerk onderhoudspakket

Gegevens

Na je aanmelding zullen wij binnen 1 dag contact met je opnemen.
We bespreken de mogelijkheden voor jouw situatie en helpen je binnen no-time weer aan een optimaal werkende website.

Vriendelijk en geduldig

WebsiteNU is klantvriendelijk en geduldig en spelen snel in op de hulpvraag. Binnen korte tijd was de website weer snel en gebruiksvriendelijk. Ook voor wijzigingen, hulp en tips of trucs zijn ze ook altijd bereid om mee te denken. Ook nu de site geoptimaliseerd is, zijn ze nog altijd goed en snel bereikbaar. En dan ook nog eens betaalbare, voor deze service…

 Esther de Jongh

Veel ervaring en kennis

Toen ik het onderhoud van mijn website zelf moesten doen raakte ik regelmatig in de stress. Ik wist niet goed waar ik moest beginnen en dat kostte me elke week weer een hoop tijd.  Ik heb gelukkig geen omkijken meer naar het onderhoud en dat geeft veel rust.  WebsiteNU is fijn om mee te werken, ze reageren heel snel en er is duidelijke communicatie. Zeker een aanrader dus! Prijs/kwaliteit is ook top.

 Ruud Janssen

Een echte aanrader

Wat is het fijn om het onderhoud van onze webshop uit handen te geven aan een team van experts. De webshop is altijd bijgewerkt zodat ik me geen zorgen hoef te maken dat we achter lopen met het onderhoud. Bij WebsiteNu helpen ze goed mee en ze laten ons nooit lang wachten als wij vragen hebben en dergelijke. Top bedrijf echter aanrader. 

Jelle van der Plas 

Webshop laten onderhouden

Heb jij een website, maar heb je moeite met het onderhouden?

Ontdek het gemak van het laten onderhouden van je website

Betere prestaties van je website

De toegankelijkheid van je website verhoogd

Betere SEO op je website

Je website ziet er weer goed uit op alle schermen

Webshop onderhoudspakket

Gegevens

Na je aanmelding zullen wij binnen 1 dag contact met je opnemen.
We bespreken de mogelijkheden voor jouw situatie en helpen je binnen no-time weer aan een optimaal werkende website.

Vriendelijk en geduldig

WebsiteNU is klantvriendelijk en geduldig en spelen snel in op de hulpvraag. Binnen korte tijd was de website weer snel en gebruiksvriendelijk. Ook voor wijzigingen, hulp en tips of trucs zijn ze ook altijd bereid om mee te denken. Ook nu de site geoptimaliseerd is, zijn ze nog altijd goed en snel bereikbaar. En dan ook nog eens betaalbare, voor deze service…

 Esther de Jongh

Veel ervaring en kennis

Toen ik het onderhoud van mijn website zelf moesten doen raakte ik regelmatig in de stress. Ik wist niet goed waar ik moest beginnen en dat kostte me elke week weer een hoop tijd.  Ik heb gelukkig geen omkijken meer naar het onderhoud en dat geeft veel rust.  WebsiteNU is fijn om mee te werken, ze reageren heel snel en er is duidelijke communicatie. Zeker een aanrader dus! Prijs/kwaliteit is ook top.

 Ruud Janssen

Een echte aanrader

Wat is het fijn om het onderhoud van onze webshop uit handen te geven aan een team van experts. De webshop is altijd bijgewerkt zodat ik me geen zorgen hoef te maken dat we achter lopen met het onderhoud. Bij WebsiteNu helpen ze goed mee en ze laten ons nooit lang wachten als wij vragen hebben en dergelijke. Top bedrijf echter aanrader. 

Jelle van der Plas 

Website laten onderhouden

Heb jij een website, maar heb je moeite met het onderhouden?

Ontdek het gemak van het laten onderhouden van je website

Betere prestaties van je website

De toegankelijkheid van je website verhoogd

Betere SEO op je website

Je website ziet er weer goed uit op alle schermen

Website onderhoudspakket

Gegevens

Na je aanmelding zullen wij binnen 1 dag contact met je opnemen.
We bespreken de mogelijkheden voor jouw situatie en helpen je binnen no-time weer aan een optimaal werkende website.

Vriendelijk en geduldig

WebsiteNU is klantvriendelijk en geduldig en spelen snel in op de hulpvraag. Binnen korte tijd was de website weer snel en gebruiksvriendelijk. Ook voor wijzigingen, hulp en tips of trucs zijn ze ook altijd bereid om mee te denken. Ook nu de site geoptimaliseerd is, zijn ze nog altijd goed en snel bereikbaar. En dan ook nog eens betaalbare, voor deze service…

 Esther de Jongh

Veel ervaring en kennis

Toen ik het onderhoud van mijn website zelf moesten doen raakte ik regelmatig in de stress. Ik wist niet goed waar ik moest beginnen en dat kostte me elke week weer een hoop tijd.  Ik heb gelukkig geen omkijken meer naar het onderhoud en dat geeft veel rust.  WebsiteNU is fijn om mee te werken, ze reageren heel snel en er is duidelijke communicatie. Zeker een aanrader dus! Prijs/kwaliteit is ook top.

 Ruud Janssen

Een echte aanrader

Wat is het fijn om het onderhoud van onze webshop uit handen te geven aan een team van experts. De webshop is altijd bijgewerkt zodat ik me geen zorgen hoef te maken dat we achter lopen met het onderhoud. Bij WebsiteNu helpen ze goed mee en ze laten ons nooit lang wachten als wij vragen hebben en dergelijke. Top bedrijf echter aanrader. 

Jelle van der Plas